Leden

Pallas is een beweging van leiders met een gemeenschappelijke visie. Vanuit de overtuiging dat er fundamentele verandering in de zorg nodig is, is Pallas ontstaan als beweging die richting geeft aan verandering.

Astrid Booij-Liewers

Directeur-eigenaar Movimento

Na mijn studie klinische- en gezondheidspsychologie startte ik mijn loopbaan in de verslavingszorg. Na een paar jaar richtte ik mij op het vak van organisatiepsycholoog, en zette ik mijn carrière voort als manager in de zorg en aansluitend in de commerciële dienstverlening.
Sedert 2005 heb ik mijn ondernemersambitie vorm gegeven als directeur/eigenaar van Movimento. Op deze manier kan ik vorm en inhoud geven aan mijn innerlijke drive bij te dragen aan verbetering van kwaliteit van zorg. Ik geniet van contact met organisaties en mensen, en hen in hun kracht te zetten. Ik heb een uitgesproken visie en geniet van een respectvolle confrontatie om tot high performance te komen. Samen werken, samen leren en samen innoveren vind ik prachtig!

Ingrid Bergstein-Poot

Directeur - eigenaar Movimento

De grote uitdagingen waar we in de zorg voor gesteld staan kunnen naar mijn idee alleen door samenwerken en samen creëren gehanteerd worden, waarbij eigen belangen en organisatiebelangen naar de achtergrond verschuiven en het cliënt belang werkelijk centraal komt te staan. Pallas staat voor DELEN, SAMEN LEREN EN ONTDEKKEN, voor PERSOONLIJKE ONTWIKKELING en DUURZAAM VERNIEUWEN

Monique Smit

Consultant Movimento

In het belang van de klant typeren zorgorganisaties zich steeds meer als een netwerkorganisatie waar bestuur, management en de werkvloer dichter naar elkaar groeien. Collectief leiderschap en het benutten van elkaars talenten zijn hierin belangrijke pijlers en tevens de gedachte achter Pallas.

Rieteke Nijhof

Consultant Movimento

Joos Vaessens

Directeur bestuurder PGOsupport

De zorg is georganiseerd in kokers. Dat is duur, de onderdelen sluiten niet goed op elkaar aan en ze zijn daardoor ook niet altijd even goed toegankelijk voor de patiënt. Om hieraan iets te veranderen, zijn nieuwe vormen van leiderschap nodig. Leiders moeten durven alles ter discussie te stellen, ook het nut of de overbodigheid van hun organisatie. Pallas kan een verzamelplaats zijn voor mensen die hetzelfde zien gebeuren als ik, die daar dezelfde visie op hebben en zich gezamenlijk willen inspannen om een stuwkracht te organiseren die ervoor zorgt dat het gaat veranderen.

Daarom vind ik het ook zo mooi dat het niet wordt neergezet als een organisatie, maar als een beweging. Movimento heeft een grote energie en heeft een sterke behoefte om leiderschap te herpositioneren. Deze beweging kan dat in gang zetten. Maar dit vergt dan wel dat Pallas in staat moet zijn om mensen aan zich te binden en hen in beweging te brengen. En dan liefst een bredere groep mensen dan alleen bestuurders. Ook mensen op andere niveaus in de zorg kunnen prachtige ideeën hebben. Wat we dus nodig hebben is de ontwikkeling naar een nieuw denksysteem. Het zal nog hard werken zijn. Bestuurders zijn nog vaak geneigd om te kijken wat ze vanuit hun eigen organisatie kunnen bijdragen aan het nieuwe in plaats van het nieuwe zelf vorm te geven. Ook toezichthouders zijn nog vooral gericht op continuïteit. Het is nu echter juist de discontinuïteit die centraal moet komen te staan.

Dorothé Lamers

Senior Consultant Movimento

Leiderschap staat voor groter durven dromen dan je bent en het vraagt om durven voorop te gaan en te delen. Eigenlijk is het je nek uitsteken en bescheidenheid tonen. Dat lijken tegenstrijdige begrippen, maar juist in die combinatie schuilt de werkelijke, zelfbewuste leider. Het vraagt moed om je tot een wijs en dienstbaar leider te ontwikkelen. Pallas biedt het platform hiertoe.

Marianne van Wetter

Pallas partner en Facilitator Quest Trek

Dr. Marianne van Wetter is co-active coach. Marianne werkt als organisatiecoach om mensen te inspireren keuzes te maken voor wat ze werkelijk van waarde vinden. Marianne van Wetter is oprichter van Mountain Child Care en MyQuest, organisaties die jongeren wandelend in contact brengen met zichzelf, en van daaruit helpen belangrijke keuzes te maken over werk en leven.

 

Wat haar raakt in de zorg, is de strijd tussen wel willen en niet kunnen en wel weten en niet doen. Door de weerbarstigheid van het werk in de zorg lijkt de verbinding tussen hoofd en hart soms zoek.

Haar missie is om die verbinding terug te brengen of te verstevigen. Ieder mens heeft unieke waarde. Wanneer die unieke waarde van mensen gezien en gewaardeerd wordt en mensen geloven in wat ze doen kunnen organisaties floreren. Als PALLAS partner was zij facilitator van de leergemeenschap 2015 en verzorgt zij de Quest Trek

Marga Rijken

Pallas partner en Facilitator Quest Trek

Drs. Marga Rijken is NIP geregistreerd arbeids- en organisatiepsycholoog en ICF gecertificeerd co-active coach. Zij werkt een kleine dertig jaar in organisaties bij veranderingsprocessen in de rollen van consultant en coach. Sinds 2006 vanuit haar eigen coaching praktijk vooral als coach in het begeleiden van individuen en teams bij het vinden van de antwoorden op dringende vragen in hun werk en leven.

Raoul Trentelman

Algemeen directeur / bestuurder

De zorg staat voor grote uitdagingen. Innovatie is noodzakelijk. Door en vooral met mensen; aanbieders,  gebruikers en partners. Gefaciliteerd door leiders. Die luisteren, nieuwe ideeën laten ontstaan, als een lonkend perspectief op de horizon zetten en laten groeien. PALLAS biedt mij daarvoor een leeromgeving. Een bron van kennis, ideeën en inzichten van waaruit ik kan putten én waar ik aan kan toevoegen.

Peter Meijs

Directeur - Bestuurder

Leiderschap is een belangrijk onderdeel van mijn vak. Pallas heeft alles in zich om vernieuwend te zijn op het thema leiderschap. Met wat en hoe kan ik vanuit leiderschap bijdragen aan verbeteringen in de samenleving/publieke sector.

 

Dick Herfst

Bestuurder ZZG zorggroep

Wij zitten in een tijdvak waarin ingrijpende veranderingen in de zorg plaatsvinden. Oude beheer- en besturingsmodellen om de continuïteit van de organisatie te garanderen werken niet meer. Bestuurders zullen mede op hun inhoudelijke en morele kompas moeten vertrouwen. Pallas voorziet hierin

Rob Fijlstra

Pallas partner, Management Consultant, klankbord, spreker en trainer.

Rob is altijd op zoek naar ongebruikt potentieel en vergroting van maatschappelijke relevantie. Hij is het meest gelukkig, wanneer zijn werk er aan bijdraagt dat individuen en organisaties zichzelf herontdekken en herwaarderen. Want alleen dan worden t.o.v. de buitenwereld topprestaties bereikt.

Rob is auteur van meerdere managementboeken, die ingaan op het verschijnsel inertie, de geringe gerichtheid op dienstbaarheid en een gebrek aan durf.  Er is niet zozeer sprake van een financiële crisis, maar van een mentale energiecrisis. Door een gebrek aan gemeenschapszin. Wie durft er nog de nek uit te steken en het verschil te maken door risico’s te nemen en duidelijk te maken waar hij voor staat?

 

Rob deelt als partner van Pallas zijn visie in o.a. inspiratiesessies.

 

Frits Verschoor

Bestuurder Vastgoed PBG en Helios

Nederland heeft behoefte aan waarde gedreven leiders die echt een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Het Pallas programma bevat de noodzakelijke elementen hiervoor.

Remco Bakker

Bestuurder Raphaelstichting

In Pallas zie ik een tussenruimte ontstaan waarin het aanvaarden van de onzekerheid, in een tijd waarin bestaande paradigma’s en bestaande vormen niet langer volstaan, geoefend kan worden. Onderdeel te kunnen zijn van een leergemeenschap waarin niet de antwoorden voorop staan, maar het besef samen te zoeken naar wat kan ontstaat en waarin je elkaar vindt in het besef dat het een niet zonder de ander kan.’ Remco nam deel aan de leergemeenschap 2015.

Bart de Bruin

Directeur Stichting Phusis

Na 20 jaar gewerkt te hebben bij diverse zorginstanties richtte Bart de Bruin in 2004 samen met Albert Scheer en Lulof Drenth Stichting Phusis op met als doel ‘om mensen met een licht verstandelijke beperking te geven wat ze nodig hebben: veiligheid, aandacht, perspectief en een plekje om te wonen. Waar andere organisaties het af laten weten, willen we met Phusis een alternatief bieden.’

Bart wilde graag meehelpen aan broodnodige vernieuwingen in de zorg. Samen met Albert werd het idee geboren om zelf een zorgaanbieder te worden waar ze hun eigen ideeën in de praktijk konden brengen, gebaseerd op de methodiek In Dialoog. Bart en Albert vroegen Lulof om mee te denken en met z’n drieën hakten ze uiteindelijk de knoop door: Phusis moest er komen.’

Naast zijn werk als directeur/bestuurder bij Phusis is Bart projectleider van FLINQ, een nieuwe beweging voor jongeren van 10 tot 25 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen. FLINQ is ontstaan uit een samenwerking tussen zorgorganisaties Vanboeijen en De Zijlen en heeft circa 100 woon- en leerplekken in Noord-Nederland.

Harald Pol

Managing Director van The Customer Connection

Drs. Harald Pol is werkzaam op het snijvlak van marketing, organisatie, klantenservice en communicatie. Sinds 2004 is hij managing director van The Customer Connection, een opleidings- en adviesbureau voor organisaties die de ambitie hebben de dienstverlening naar hun klanten te verbeteren. The Customer Connection heeft een eigen community, waar op dit moment zo’n 40 profit en non-profit organisaties bij zijn aangesloten. Naast zijn werk voor The Customer Connection isd Harald bestuurder van het Institute for Service Leadership, een kennisinstituut dat in publiek-private samenwerking onderzoek doet naar vraagstukken binnen het domein van service, technologie en klantbeleving. Harald werkt vanuit de visie dat klantgerichtheid vraagt om een integrale aanpak, waarbij de cultuur van de organisatie en de stijl van leidinggeven de belangrijkste dragers zijn van het veranderingsproces naar een meer klantgerichte organisatie.

 

 

Sjors van Leeuwen

Pallas Partner

Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is initiatiefnemer van het Zorgmarketingplatform en de Zorgmarketing Academie. Sjors is auteur van diverse boeken zoals Zorgmarketing in de praktijk, Klant in de driver’s seat, CRM in de praktijk, Strategic Agility en Power to the people – Marketing in de zorg. Over deze onderwerpen geef hij regelmatig presentaties, workshops en trainingen en publiceert hij regelmatig artikelen en columns in (online) vakbladen en tijdschriften.

Sander Tideman

Facilitator leergemeenschap 2015

Mr Sander Tideman LL.M. is gespecialiseerd in het ontwikkelen van leiderschap voor duurzame organisaties. Momenteel leidt hij het Mind & Life Institute Europe. Hij is auteur van enkele boeken, waaronder zoals ‘Mind over Matter’en ‘Compassion or Competition’

Muriel Arts

Pallas Partner

Drs. Muriel Arts RM is internationaal ondernemer, toezichthouder, business en leiderschap coach en onderzoeker. Ze is gespecialiseerd in duurzame strategie, innovatie en impact-measurement en als Senior Researcher verbonden aan de RSM Erasmus Universiteit waar ze promotie onderzoek doet.